Definície, jednotky a konverzie

Medzinárodná štandartná atmosféra (ISA)

ISA používaná v FAI je definovaná v ICAO dokumente 7488 tabuľky 3 a 4. Zahŕňa teplotu a tlak na úrovni mora pri 15°C a 760 mm ortuťového stĺpca (alebo 1013.25 mb/hPa).
Nad úrovňou mora uvažuje konštantný pokles teploty pri vzostupe výšky od morskej hladiny o 6.5°C na 1000 m (1.98°C/3.56°F na 1000 ft), až do výšky 11,000 m (-56.5°C) . 11,000m je hranica Tropopauzy, nad ktorou sa teplota (-56.5°C) považuje za konštantnú.
Pri kalibrácii barografov sa používajú tlaky vypočítané podľa tejto ISA, pretože aj keď sa reálna atmosféra mení zo dňa na deň, pre potreby kalibrácie sú vyžadované medzinárodne schválené čísla takže všetky kalibrácie sú platné k jednému dátumu, bez ohľadu či sú alebo nie sú čísla zhodné so 'správnou' výškou v danom dni. Podobné princípy sú použité pri kalibrovaní tlakových výškomerov v lietadlách, takže všetky letecké aktivity majú bežný štandard tlakovej indikácie výšky v kabíne.

WGS 84 - Svetový Geodetický Systém 1984.

Súradnicový systém založený na matematickom modeli Zeme a zahrňujúci mnoho premenných ako gravitačné konštanty a koeficienty, vzorce pre Zemskú uhlovú rýchlosť, WGS84 elipsoid a WGS84 geoid, s priradenými konštantami, konverzné faktory a súradnicové systémy. Model elipsoidu je dôležitý pre potreby GNSS, a je v súčasnosti prijatý ako najlepší celkový jednoduchý matematický model Zemského povrchu a na ňom sú založené všetky IGC GNSS opravy a výpočty. Opravy polohy a výpočty vzdialeností potom môžu byť transformované do ľubovoľného z 200 ďaľších elipsoidov (lokálne Geodetické Dátumy). Niektoré systémy podobné WGS84 zahrňujú Medzinárodný pozemský referenčný rámec (ITRF, eg ITRF96) a Európsky pozemský referenčný systém (eg ETRS98) ale lat/long rozdiely medzi tímito systémami sú menšie ako 1m s ohľadom na súradnice založené na WGS84.
WGS84 Elipsoid.
Polomery elipsoidu pre WGS 84 sú nasledovné:
Hlavná os (poludník), polomer = 6378.1370 km
Vedľajšia os (poludník), polomer = 6356.7523 km (sploštenie 21.3847 km)
Orientácia vedľajšej osi je medzi Zemským ťažiskom a pozemským pólom ako to definoval Bureau Internationale de l'Heure (BIH). Zjednodušene povedané je to Zemská os rotácie.
WGS84 Geoid.
Maximálne odchylky medzi WGS84 geoidom a WGS84 elipsoidom sú +65m na 60N 030W (Južne od Islandu, geoid je nad elipsoidom) a -102m na rovníku na 080E (Južne od Indie, geoid je pod elipsoidom). Tabuľka WGS84 geoidových výšok s prihliadnutím na WGS84 ellipsoid je dostupná vo formáte MS Excel z FAI (cez GFAC predsedu).

Vzdialenosti na Zemskom povrchu.

Pre výpočty vzdialeností FAI je povrch Zeme považovaný za guľu o polomere 6371 km presne. Toto priblíženie ktoré FAI používa pre zjednodušenie výpočtu a je to polomer zodpovedajúci guli s rovnakým objemom ako WGS 84 elipsoid. Pre potreby FAI by mali byť vzdialenosti dĺžkou oblúku veľkej kružnice spájajúcej dané body definované ich geografickými súradnicami, použijúc ten istý geodetický dátum pre každú skupinu súradníc. Krátky list nazvaný "FAI výpočty vzdialeností" poskytujúci príslušné rovnice a metodiku, je dostupný na FAI sekretariáte.

FAI meracie jednotky

Vzdialenosti na a nad Zemským povrchom
Dlhé vzdialenosti (nad 10 Km)Kilometer (km)
Krátke vzdialenosti (do 10 Km)Meter (m)
Velmi krátke vzdialenostiCentimeter (cm)
VýškaMetre (m)
Horizontálna rýchlsťKilometer/hodina (km/h)
Vertikálna rýchlosťMeter/sekunda (m/s)
TeplotaStupne Celsia (°C)
TlakHektopaskal (hpa) alebo Milibar (mb)
HmotnosťKilogram (kg)
ČasHodiny, Minuty, Sekundy UT (hr, min, sec)

Bežné prevodné konštanty

Vzdialenosť
     1 foot = 0.3048 metra
mile (nautical) = 1852.0000 metrov
   kilometer = 3280.8 feet
 mile (statute) = 5280 feet
 mile (statute) = 1.6093 kilometrov
mile (nautical) = 1.1508 miles (statute)
   centimetre = 5 kilometrov (on 1:500,000 map)
      inch = 4 miles (on 1:250,000 map)
     stupeň = 111.1949 kilometrov (oblúk Veľkej kružnice)
Rýchlosť
 1 foot/sekunda = 0.3048 meter/sekunda
   metre/sec = 3.6 kilometer/hodina
   metre/sec = 1.9438 knots
   metre/sec = 2.2369 miles/hodina
  mile/hodina = 1.6093 kilometer/hodina
      knot = 1.8520 kilometer/hodina
      knot = 1.1508 miles/hodina
      knot = 101.2686 feet/minuta
  mile/hodina = 1.4667 feet/sekunda
Tlak
     1 atm = 15 psi (pre tlakovanie pneumatík)
      psi = 6.8948 kilopascalov
   atmosfera = 101.325 kilopascalov
 inch Hg (0°C) = 33.8639 millibarov (mb)
   atmosfera = 29.9213 inches Hg (0°C)
   atmosfera = 1013.3252 millibarov
    millibar = 0.7501 millimetrov Hg
Objem
 1 gallon (Imp) = 1.2009 gallons (US)
  gallon (US) = 3.7854 litres
  gallon (Imp) = 4.5459 litres
Rôzne
 1 gallon (Imp) = 10 lbs vody (15°C)
ako hrubé priblíženie:
100 ft/min = 1 knot = 1/2 metra/sec

Tabulka prevodov teploty

Z Na Fahrenheita Na Celzia Na Kelvina
Fahrenheit (F) F (F - 32) * 5/9 (F - 32) * 5/9 + 273.15
Celsius (C or o) (C * 9/5) + 32 C C + 273.15
Kelvin (K) (K - 273.15) * 9/5 + 32 K - 273.15 K

Tlak a výška

Tlak klesá s výškou do prvých 10 kilometrov nad zemským povrchom podľa vzorca P(z)=P(hladina mora)*exp(-z/H). P(z)= tlak vo výške z, P(hladina mora)= tlak na hladine mora(~1013 milibarov), z= výška v metroch, H= porovnávacia výška (pre jednoduchosť použijeme 7 kilometrov)
Prepočet tlaku na výšku:
h = 288.15/0.0065 * (1-(p/101325)^(0.0065*287.053/9.80665))
h - výška (m)
p - tlak (Pa)